A fa által okozott kár kinek a felelőssége?

A kérdés nem is olyan egyszerű mint gondolná. Ha egy mondatban kéne rá válaszolnom, akkor a fa által okozott kár annak a felelőssége, akinek a telkén állt a fa. Ennek okán a fakidőlés okozta károkat annak a felelősségbiztosítása fizeti, akinek a telkén állt a fa. 

A lakásbiztosítások többnyire tartalmaznak felelősségbiztosítást. Általában a gépkocsikban keletkezett károkat a casco téríti, és aztán a biztosító nyomozza ki, hogy kinek a fája okozta a kárt. Ha nincs casco, a károsultnak kell érvényesítenie az igényét a károkozó felelősségbiztosításának terhére. Ha viszont saját autóra dől a fa, az önkár, így erre csak a casco térít.

Később hosszú eszmefuttatásokat fog találni fa gondozásról, illetve annak elmulasztásáról, viharos szélről, fák stabilitásának lehetséges meghatározásáról stb. A lényeg azonban hogy annak megállapítása, hogy egy fa mikor dől ki, illetve milyen állapotban van, elég nehézkes. Ha bekövetkezik a baj, a kártérítést a tulajdonoson kérik számon és megfelelő jogi védelem híján ez általában sikerül is.

A javaslat, hogy nézesse meg velünk a veszélyesnek ítélt fát, vágassa ki és ültessen helyette másikat.

 Esemény utáni tabletta

Biztosítási szakemberek szerint a lakásbiztosítás olyan, mint egy esemény utáni tabletta. A kockázatkezelés egyik módja, de nem az egyetlen megoldás. A kockázatot lehetőség szerint el kell kerülni, vagy meg kell előzni. Az ügyfeleknek ez a Polgári Törvénykönyvben előírt kötelezettsége. Így a szabályoknak megfelelően kell építkezni, az épületet és annak környezetét karban kell tartani. A csapadékelvezetőket tisztítani kell, a fákat gondozni kell, a vízelvezetésről az előírásoknak megfelelően gondoskodni kell. Ha ugyanis ennek elmulasztása és a keletkezett kár között kimutatható az ok-okozati összefüggés, a biztosítót a Ptk. mentesíti a fizetés alól. Ne gondoljuk tehát, hogy önmagában a lakásbiztosítás megkötésével mindent megtettünk, és utána ölbe tett kézzel ülhetünk.  

A biztosítók gyakorlata

A biztosítók folyamatosan hívják fel a biztosítottak figyelmét arra, mennyire fontos, hogy maguk az ügyfelek is nagyobb figyelmet fordítsanak a károk megelőzésére, illetve következményeik mérséklésére. Tehát ez nem óhaj, hanem előírás. Tagadott már meg kárkifizetést a biztosító ennek elmulasztása miatt. Ugyanakkor nem minden esetben életszerű, hogy az ember meg tud menteni egy vagyontárgyat a tomboló vihar elől.  

A szerződések egyébiránt sok kérdést nyitva hagynak, így a vihar utáni kárrendezés is vitás lehet. Nem egyértelmű a szerződés (mikor fizet, mikor nem a biztosító). Sok esetben azt keresik, hogy miért nem fizethetnek, de ennek feltételeit nem rögzítette előre.

Egy kidőlt fa a tulajdonosnak is okozhat további károkat (például ablakot törnek be). Jellemzően ezeket sem szabályozzák megfelelően, ezért eltérő az egyes biztosítók kárrendezése. Szintén nyitott kérdés hogy a lábon álló növényekben (például gyümölcsfa, veteményes) keletkezett kár után fizet-e a biztosító. Van, amelyik plusz pénzért bevállalja, van, amelyik nem.

A biztosítási szabályzatok a vihart 54 km/h feletti sebességű szélnek definiálják, az építésügyi szabványok viszont 120 km/h szélsebességre való méretezést és kivitelezést írnak elő. A két érték közötti szélsebességnél tehát felmerülhet a kármegosztás lehetősége.

Ekkor - amennyiben egy fa dőlt az autónkra - legfeljebb az vizsgálható, hogy a fa kezeléséért felelősséggel tartozó személy, vagy önkormányzat eleget tett-e annak az elvárható gondosságnak, a károkat megelőző kötelességének, hogy például egy korhadt fát kivágjon, kivágasson. Amennyiben ez bizonyítható, akkor a kárigény is érvényesíthetővé válik. Ez utóbbi esetet tekintve azonban mire számíthat az a gépjármű- tulajdonos, akinek a kárát a rendkívüli időjárás okozta? Sajnos vis maior esetén mentesül a helytállási kötelezettsége alól a fa fenntartója. Ugyanis ez a fogalom tulajdonképpen azt jelenti, hogy vannak olyan rendkívüli körülmények, élethelyzetek, melyeket semmilyen formában nem lehetséges befolyásolni, és a legnagyobb gondosság, és a legkörültekintőbb megelőzés ellenére sem lehet ezeket elkerülni. Tipikusan ilyen eseményeknek minősülnek a rendkívüli időjárás okozta károk, vagy egyéb, szintén kirívó természeti csapások. Abban az esetben, ha megállapítható - tisztán, és objektív szempontokat figyelembe véve - szakértői szempontból az, hogy rendkívüli vihar okozott kárt, azaz vis maior helyzete áll fenn, ebben az esetben a fa gondozásáért felelős személy mentesülni fog a helytállása alól.

Nagyon fontos tudnivaló, hogy a gépjármű javíttatását kizárólag abban az esetben rendelje meg az érintett tulajdonos, amennyiben a biztosítótól engedélyt kapott a javíttatásra, vagy esetleg önerőből meg tudja előlegezni a javítási költséget. Ugyanis, amennyiben a tulajdonos nem egyeztet a biztosítóval, illetve a biztosítónak nincs lehetősége a javítást megelőzően a kárszemlét lefolytatnia, akkor a biztosító mentesülhet a szolgáltatása alól. Ekkor a tulajdonos saját felelősségére, és költségére rendelheti meg a javítást, vállalva azt a veszélyt is, hogy amennyiben nem tudja a szerviz részére a javítás költségét megfizetni, akkor a szerviz a vállalkozási szerződésből eredő igényét a tulajdonossal, és nem a biztosítóval szemben fogja érvényesíteni. Ezért fontos a biztosítóval való együttműködés, egyben a folyamatos koordinálás is.

Ha a vihar miatt kidőlt fa közterületen okoz kárt, az önkormányzat csak a polgári jog felelősségi szabályai szerint köteles helytállásra. A közterületre ugyanis nem lehet biztosítást kötni. Az önkormányzat csak akkor felelős, ha például nem gondozta rendesen a fát, azaz korhadt volt a növény. Ha azonban egészséges, és a szél mégis kitépi tövestől, az elháríthatatlan külső oknak minősül.

Egyes fák stabilitásának vizsgálata, Élő fa statikai számítások, fadőlés vizsgálata

Dőlt már fa autójára, kerítésére, házára? Úgy érzi a környezetében lévő fa veszélyezteti ingó, vagy ingatlan vagyonát?

Minden élő fa a növekedése során megtartja stabilitását. Amennyiben változnak a külső környezeti hatások, előfordul, hogy ez a stabilitás felborul és a fa kidőlhet. Veszélyeztetve ezzel az élő és élettelen környezetet.

Külső környezeti hatás a szél, a talajkohézió csökkenés, gyökéreltávolítás miatti hatékony gyökérterület csökkenés, a stabilitás elvesztését okozza, ha betegség következtében a fatest szilárdsága csökken, vagy a gyökérzet elhal. Mindezek rendkívül fontos szempontok az épített, mesterséges környezetben, ahol fák kidőlése nagy anyagi károkat is okozhat.

Minden egyes fa stabilitása meghatározható. Számíthatók azok a környezeti hatások is amelyben a fák stabilitása, lecsökken akár oly mértékig, hogy baleset is bekövetkezhet. A faállékonyság számítható. Esetleges balesetek után megmondható, hogy a stabilitás csökkenés milyen okokra vezethető vissza.

Aki felelős a város fái, út menti fák, parkerdei létesítmények megőrzéséért annak tudnia kell, hogy nem jelentenek-e veszélyt a fák a lakókra, látogatókra. A fák stabilitása meghatározható, számítható. Ne veszélyeztessük feleslegesen környezetünket!

Tanácsok ha biztosítást szeretnének kötni veszélyes fák által okozott károk esetére.

Ha valaki biztosítást szeretne kötni, keressen valami hasonló leírt kitételt: „biztosítási eseménynek minősül és megtéríti a biztosító, ha a kockázatviselés helyén idegen tárgy a biztosított ingóságra - kívülről - rádől, és ezzel a biztosított ingóságban kárt okoz.”

Érdekes, hogy a legtöbb ingatlan-biztosítás esetében a szerződések eleve kizárják az épület külső felületén, homlokzatán, tetőszerkezetében keletkezett károk megtérítését – vihar vagy viharos szél esetén. Ezen időjárási jelenségek esetén pedig tipikusnak mondható, hogy megrongálódik a tető, mivel rádőlt egy fa, vagy villanyoszlop. A társaságok többsége – drágább díjtétel mellett – de kínál a ház külső sérülései esetére is biztosítást. Erről tehát mindenképp érdemes érdeklődni a biztosítási szakembereknél. Gondot szokott okozni az is, hogy a biztosítási szerződés adott esetben nem mindig terjed ki a teljes ingatlanra. Így például előfordulhat hogy a családi ház biztosítva van viharkárral szemben, ugyanakkor a kerti fészer, vagy medence, esetleg különálló garázs már nem.

A kár esetén a következőket vizsgálják

Ki a fa tulajdonosa ?

Kinek a területén áll, azaz ki annak tulajdonosa (tulajdoni lap, fakataszter)

A vihar mértéke

A kár vizsgálatakor megkülönböztetik a viharokat. Ha egészséges fa dől ki olyan vihar miatt, amely szinte orkánszerű, akkor annak kidőlésére senkinek sem kell számítania, tehát vis major miatt csak saját cascónkra, vagy lakásbiztosítónkra hagyatkozhatunk kárunk megtérítésében.

A vihar jellegét az Országos Meteorológiai Szolgálat szokta tipizálni. A mértéke biztosítótársaságonként eltérhet, de általában 54 km/h szélsebesség körüli érték.

 A kidőlt fa állapota

Ha a fa beteg, korhadt (nem ápolták, gondozták megfelelően), akkor a fa tulajdonosának kártérítési felelőssége van. Tehát, függetlenül attól, hogy a kár hol történik (utca, közterület, autópálya, vidék, Budapest), Vizsgálják hogy a fa egészséges vagy korhadt (megfelelően van-e gondozva?)

Ha megtörtént a kár, fontos, hogy a fáról, az autóról és a területről megfelelő fényképeket készítsünk, szerezzünk be tanúvallomásokat. Ha a fa közterületen áll, azonnal jelentsük írásban (e-mail, fax, személyesen) az illetékesnek. Tegyünk el egy ágat! A fáról olyan fotókat (ágak, gyökerek), videót kell készíteni (vagy akár ágakat "megőrizni), amelyeket vita esetén egy szakember meg tud nézni. Ha a fa a saját ingatlanunkon áll, és a gépjárművünkben kárt okoz, akkor a kárt a lakásbiztosítás vagy casco biztosítás térítheti a szerződésben foglalt feltételek szerint. A legjobb, ha van cascónk. Amennyiben a szomszéd ingatlanán lévő elhanyagolt fa vagy ága esik rá az ingatlanunkra, akkor a szomszéd lakásbiztosítója téríthet a szerződés szerint, vagy ha nincs biztosítása, akkor a szomszéd. Közterületi fák esetén a közterület kezelője (önkormányzat, közútkezelő) felel. Ha már kidőlt, leszakadt fának, ágnak megyünk neki autóval, a kár a mi figyelmetlenségünk rovására írható. Más felelősségbiztosítására ilyenkor nem apellálhatunk, de a casco - ha van - téríthet a szerződési feltételek szerint.

« Vissza a tudnivalók listájához

  • A bent maradó tuskó lehet éke is a kertnek
  • A tapasztal favágó mégtapasztaltabb segítője immáron felnéz a tanítványára
  • A favágó másik hű társa
  • Két klikötési pont és támaszték a vágásbiztonsághoz